FL!NK HRM Advies: All-in uurloon, toegestaan of niet?

Waar veelvuldig wordt gewerkt met oproepkrachten, geven sommige werkgevers er de voorkeur aan om aan hun werknemer een zogenaamd ‘all-in’ uurloon te betalen. De werknemer ontvangt dan gelijktijdig met zijn reguliere loon de uitbetaling van zijn vakantie uren en het vakantiegeld. Tijdens het opnemen van vakantie wordt dan geen loon meer uitbetaald. Dat is in principe toegestaan, mits de werkgever aan een aantal voorwaarden voldoet.

Normaal gesproken ontvangt een werknemer één keer per jaar zijn vakantietoeslag en betaalt de werkgever tijdens de vakantie van de werknemer zijn loon door. Bij een ‘all-in loon’ zijn deze elementen, de vakantietoeslag en vakantie uren, in de maandelijkse loonbetaling inbegrepen.

Vakantie-uren
De hoofdregel is dat het niet is toegestaan om vakantie-uren af te kopen. Je mag tijdens de arbeidsovereenkomst namelijk niet tussentijds vakantie uren uitbetalen. Reden daarvoor is dat hierdoor de “recuperatiefunctie” van de vakantie (de werknemer moet tijdens zijn vakantie kunnen uitrusten) in gevaar wordt gebracht.

Een all-in loon kan worden gezien als afkoop van vakantie uren. Risico van het uitbetalen van een all-in loon is volgens diverse rechters, dat de werknemer niet daadwerkelijk vakantie kan of zal opnemen. De werknemer heeft het geld dat voor de vakantiedagen was bestemd al uitgegeven aan andere zaken en kan daarvan niet meer op vakantie. Afkoop van het wettelijk minimum is uitsluitend mogelijk na beëindiging van het dienstverband.

Uitzondering: bovenwettelijke vakantiedagen
Artikel 7:640 lid 2 BW bepaalt dat de bovenwettelijke vakantiedagen gedurende de arbeidsovereenkomst wel mogen worden afgekocht. Aan de afkoop dient een schriftelijke overeenkomst ten grondslag te liggen.

Vakantiegeld
Vakantiegeld wordt doorgaans eind mei of begin juni uitbetaald. Dat wil zeggen dat het eens per jaar opeisbaar is, te berekenen over de periode van 1 juni t/m 31 mei. De arbeidsovereenkomst kan bepalen dat de vakantiebijslag vaker en op een ander tijdstip uitbetaald wordt, zo lang dit maar minimaal één keer per jaar plaatsvindt. Voor vakantiebijslag geldt op grond van de Wet Minimumloon dus dat uitbetaling maandelijks kan plaatsvinden als dat schriftelijk is overeengekomen.

Conclusie
De maandelijkse uitbetaling van vakantiedagen is in principe in strijd met de wet. Toch wordt een all-in loon in de praktijk wel toegestaan, mits de werkgever aan een aantal voorwaarden voldoet. De vier voorwaarden zijn:
– het moet duidelijk in de arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd op welke wijze het all-in loon is berekend;
– klein dienstverband: het moet gaan om een klein dienstverband (met name bij 0-urencontracten wordt vaak een all-in loon toegepast);
– opbouw vakantiedagen: de werknemer bouwt op gebruikelijke wijze vakantiedagen op en wordt daadwerkelijk in de gelegenheid gesteld om (onbetaalde) vakantie op te nemen;
– specificatie loonstrook: op de loonstrook moet expliciet onderscheid worden gemaakt tussen (1) het brutoloon, (2) de vakantiebijslag en (3) het vakantiegeld, dat wil zeggen de betaling voor de vakantiedagen.

FL!NK Advies
– Check of dit niet in strijd is met je cao.
– Zorg ervoor dat de maandelijkse uitbetaling goed in de arbeidsvoorwaarden vermeld staan.
– Zie erop toe dat de werknemer daadwerkelijk vakantie opneemt en daarvan geen financieel nadeel ondervindt.
– Graag bespreken wij met jou wat in jouw situatie de mogelijkheden zijn.

Heb je vragen? Neem dan contact op met Ellen of bel naar 0162-452122.

FL!NK | Tijd voor ondernemen

Altijd op de hoogte

FL!NK zit bovenop de actualiteiten. De kennis die wij zo vergaren, verzamelen we in deze kennisbank. Doe er uw voordeel mee!

E-mailnieuwsbrieven ontvangen?

[mc4wp_form id=”7144″]