FL!NK HRM Advies: Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB); “Lage en hoge WW-premie? Voorkom dat jouw werkgeverslasten onnodig stijgen!”

Vanaf 1 januari 2020 gaat voor vaste arbeidscontracten een lagere WW-premie gelden dan voor werknemers met een tijdelijk arbeidscontract. Het maakt voor de hoogte van de premie niet meer uit in welke sector een werkgever valt.

Verschil hoge en lage WW-premie
Werkgevers gaan voor het Algemeen Werkeloosheidsfonds een lage percentage betalen over het loon aan werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd waarbij geen sprake mag zijn van een oproepovereenkomst.

Werkgevers betalen het hoge percentage over het loon aan overige werknemers. Het verschil tussen het hoge en lage percentage is vastgesteld op 5%. Het lage tarief wordt 2,94% en het hoge tarief wordt 7,94%.
Door de invoering van de WAB wordt voor alle werkgevers de premie gedifferentieerd naar de aard van het contract en daardoor vervallen de sectorpremies en de algemene Awf-premie.

Lage WW-premie
De lage premie geldt als de werkgever aan de drie voorwaarden voldoet:
– Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
– Door beiden getekende schriftelijk vastgelegde arbeidsovereenkomst;
– Het is geen oproepovereenkomst.

De lage premie is altijd van toepassing bij:
– Werknemers met een leerovereenkomst op grond van de BBL
– Werknemers die bij aanvang van het aangiftetijdvak jonger zijn dan 21 jaar en maximaal 52 verloonde uren per maand (bij 4-wekelijks aangifte maximaal 48 uur) hebben in dat tijdvak.
– Betalingen van uitkeringen werknemersverzekeringen door UWV, betalingen door eigenrisicodragers ZW en WGA en werkgeversbetalingen.

Herziening
Het besluit regelt dat in bepaalde situaties het lage percentage wordt herzien, ook als er aan alle drie de voorwaarden voldaan is.
Herziening betekent dat met terugwerkende kracht de hoge premie van toepassing wordt. Een herziening heeft betrekking op een periode van maximaal twaalf maanden.

Herzieningssituaties
Per 2020 moet je als werkgever in twee verschillende situaties met terugwerkende kracht een hoge in plaats van een lage WW-premie toepassen. Dat is het geval als:
– Een werknemer met een onbepaalde tijd contract binnen twee maanden na aanvang van zijn dienstbetrekking weer uit dienst gaat (ook als dat niet binnen een proeftijd gebeurt);
– Een werknemer (die een arbeidsovereenkomst heeft met minder dan 35 uur per week) krijgt binnen een kalenderjaar meer dan 30% meer uren verloond dan contractueel voor dat jaar is overeengekomen.

Verloonde uren
Als de werknemer in een kalenderjaar meer dan 30% of meer verloonde uren heeft dan de overeengekomen arbeidsduur in de arbeidsovereenkomst, geldt de hoge WW-premie. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als de parttimer veel overwerkt, een zieke collega vervangen wordt of als er vergoedingen voor consignatie-, aanwezigheids- of bereikbaarheidsdiensten per uur zijn overeengekomen (bij vaste vergoedingen geldt deze regel niet). Deze bepaling is niet van toepassing op dienstbetrekkingen waarbij in het vaste contract 35 uur arbeid of meer per week is overeengekomen.

Uitzonderingen voor jongeren
Een uitzondering geldt voor arbeidsovereenkomsten voor leerwerkkrachten in de BBL. Voor deze contracten voor bepaalde tijd mag een werkgever toch het lage percentage toepassen.
Ook voor jongeren tot 21 jaar die niet meer dan 12 uur per week werken, gaat de lage premie gelden.

Administratie aanpassen voor controle
Voor controles moeten werkgevers voor werknemers voor wie zij een lage premie afdragen, een kopie van de getekende arbeidsovereenkomst opnemen in hun loonadministratie. Verder moet de aard van het arbeidscontract op de loonstrook staan.

Correctieberichten
Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het met terugwerkende kracht afdragen van de hoge premie als er sprake is van een herzieningssituatie door middel van correctieberichten. Er moet over het gehele aangiftetijdvak dan wel de hoge of de lage premie afgedragen worden. Het peilmoment is daarvoor de eerste dag van het tijdvak.

Als de werkgever zijn ingediende loonaangiften niet herziet, dan kan de Belastingdienst de werkgever verzoeken om correctieberichten in te dienen door middel van een naheffingsaanslag. De Belastingdienst kan je dan een boete opleggen.

FL!NK Advies
– Houdt een kopie van de getekende arbeidsovereenkomst bij de loonadministratie
– Maak een schriftelijke, door beiden getekende, arbeidsovereenkomst (geen mondelinge)
– Maar bij arbeidsovereenkomsten die van rechtswege zijn overgegaan naar onbepaalde tijd toch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op
– Controleer regelmatig of de verloonde uren niet meer dan 30% afwijken van de arbeidsovereenkomst en verhoog eventueel de wekelijkse arbeidsduur
– Bekijk kritisch of je de WW-premie ten gunste kan veranderen door de arbeidsovereenkomst van je werknemer aan te passen
– Om onnodig een hoge WW-premie te betalen, geef de gegevens door voor 1 januari 2020
– Geef wijzigingen in de arbeidsovereenkomst altijd door aan de loonadministratie
– Graag bespreken wij met jou wat in jouw situatie de mogelijkheden zijn

FL!NK | Tijd voor ondernemen

Vragen ? / Meer informatie?
Als je vragen hebt, neem dan contact met ons op via de Lonen (Ellen Schapendonk) of met jouw contactpersoon bij ons of via 0162-452122.

Altijd op de hoogte

FL!NK zit bovenop de actualiteiten. De kennis die wij zo vergaren, verzamelen we in deze kennisbank. Doe er uw voordeel mee!

E-mailnieuwsbrieven ontvangen?

[mc4wp_form id=”7144″]